Organizační řád školy

Filozofický základ, hodnoty, na kterých má být organizace vystavěna

Preambule

        Při zakládání školy jsme si stanovili „ZaHRAdní dvanáctero“, jako soubor principů, na kterých bychom chtěli školu stavět.  Tyto principy se nevztahují jenom na pedagogické působení vůči dětem, ale můžeme je rozšířit i na obecné principy organizace.  Volně jsme se jimi proto inspirovali a sestavili následující organizační principy školy ZaHRAda:

 Organizační řád

1. Škola je bezpečným prostorem

Škola je bezpečným prostředím nejen
pro děti, ale i pro všechny aktéry – učitele, rodiče, vedení školy. Věříme, že
učit (se) a pracovat lze efektivně pouze v bezpečném prostředí. Chceme aktivně
vytvářet prostor pro sdílení toho, co v souvislosti se školou prožíváme/co si
přejeme/co nás zrovna zajímá/trápí. Snažíme se komunikovat otevřeně a
nenásilně.

Škola je velkým prostorem pro růst
i dospělých v komunikaci svých potřeb a názorů.

2. Škola je místem vzájemného respektu a svobody

Každý do školy vnáší něco jiného –
sebe jako originál. Počítáme s tím, že nejenom děti, ale i průvodci (a rodiče)
jsou naprosto jedineční ve svých schopnostech, nadáních a přáních. Montessori
směřování školy nemá průvodce unifikovat a svazovat na jejich individuální
cestě k učení dětí, podporujeme i jiné inovativní prvky ve vzdělávání
(intuitivní pedagogika, Hejného matematika).

3. Budujeme kulturu péče

Máme zájem o vytvoření kultury péče
v organizaci, kdy vedení pečuje o své podřízené tak, aby dosahovali co nejlépe
stanovených cílů. Nechceme v dětech ani zaměstnancích budovat kulturu výkonu a
nadřazenosti. Věříme, že dobře opečovaný a motivovaní pracovníci podávají nejlepší
výkony.

4. Děti mají vliv

Chceme děti zapojovat do
rozhodování. Chceme, aby děti ovlivňovaly nejenom svoje učení, ale aby celkově
participovaly na tvorbě školy, měly možnost spolurozhodovat o věcech, které se
jich týkají a vnímaly svou adekvátní odpovědnost.

5. Rodiny dětí jsou nedílnou součástí školy –
chceme tvořit komunitu

Základní vize při budovaní školy
byla, že bude komunitní – součástí života školy budou celé rodiny, které chtějí
školu tvořit a zapojovat se do jejího života.

6.Ctíme ideály demokracie

Inspirujeme se demokratickými
školami. Chceme, aby v zásadních otázkách místo hierarchie fungovalo společné
transparentní rozhodování a zároveň, aby hledání konsenzu převládalo nad
prostým přehlasováním menšiny.

7.Jsme odpovědní a aktivní

Budování školy tohoto charakteru
dává kromě větší míry svobody i následně větší míru odpovědnosti. Všichni
(ředitel, pedagogové, rodiče, děti) nesou svoji míru odpovědnosti za chod školy
a budování komunity.

Jedině prostřednictvím aktivního
zapojení do orgánů spolku a školy může organizace fungovat a bez aktivního
působení všech aktérů nelze naplňovat uvedené hodnoty.

 8. Jsme součástí regionu

Sice jsme soukromou školou, cítíme
se však propojeni i s městem, ve kterém sídlíme. Zároveň nás i město významnou
mírou podporuje, proto je důležitá vzájemná informovanost a otevřenost. Chceme,
aby zástupci města měli možnost být součástí orgánů školy.

Rovněž i další školy v regionu nám
mohou být inspirací a zdrojem pomoci, proto zveme i zástupce spřátelených škol
do našich orgánů školy.

 

Organizace školy

1. Základní škola ZaHRAda je školskou právnickou osobou (založena
dne 1. září 2015). Provozuje základní školu se vzděláváním na obou stupních,
školní družinu a školní klub. IČ: 03798798, sídlo: Tišnov, Riegrova 312, 66601.

2. Zřizovatelem školy je Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání
(zkráceně jen Hnízdo), se sídlem Tišnov, Hornická 900, 666 03, IČ: 034
21 201.

 

Struktura řízení

1. Statutárním orgánem školy je ředitel školy.

Zástupcem statutárního orgánu školy je statutární zástupce
ředitele. Ten zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu
a je jmenovaný ředitelem. Statutární zástupce ředitele je zpravidla vedoucí některého
organizačního útvaru.

2. Škola se dělí na následující organizační útvary:

Odbor vedení – vedoucí je statutární zástupce ředitele školy

Odbor základního vzdělávání – vedoucí je pedagogický zástupce
ředitele

Odbor zájmového vzdělávání – vedoucí zájmového vzdělávání

3. Ředitel je nadřízeným všem zaměstnancům. Vedoucí odboru vedení
řídí pracovníky administrativy, pověřence pro ochranu osobních údajů, ekonomku –
účetní / hospodářku / personalistku, školníka, uklízečky, pracovníka PR,
pracovníka IT, fundraisera/projektového manažera. Pedagogický zástupce ředitele
řídí průvodce školy (učitele) a jejich asistenty. Vedoucí zájmového vzdělávání
řídí pracovníky družiny, školního klubu a koordinátora kroužků.

Organizační schéma je obsahem přílohy č. 1 organizačního řádu,
která je jeho nedílnou součástí.

4. Snažíme se vytvářet pozitivní pracovní/životní klima pro
všechny pracovníky a budovat kulturu péče v celé organizaci. Vedoucí jsou
primárně průvodci pracovníkům na jejich cestě za co nejlepším zvládáním pracovních
úkolů.

 

Práva a povinnosti zaměstnanců školy

1. Povinnosti a pravomoci zaměstnanců školy jsou vymezeny zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění, a vnitřními předpisy
školy.

2. Všichni zaměstnanci mají právo a zároveň povinnost osobně se
rozvíjet a vzdělávat. Škola vytváří příznivé podmínky pro osobní rozvoj a
vzdělávání (financuje školení, vytváří časový prostor a podmínky pro
vzdělávání, supervize, sabatikl apod.).

 

 ředitel

 • řídí školu v souladu s příslušnými právními předpisy;
 • při začátku funkčního období (a pravidelně při evaluaci školy)
  dostává od zřizovatele soupis cílů a očekávání zřizovatele školy, jejich
  naplňování je zohledněno při stanovování mimořádných odměn řediteli;
 • oblasti, které může ředitel rozhodnout pouze se souhlasem Sněmu
  ZaHRAdy: sídlo, resp. místo vzdělávání školy, základní pedagogické směřování
  školy, výše školného a obecné nastavení slev na školném, kritéria přijímaní
  nových žáků, počet žáků ve třídě;
 •  ve výjimečných a odůvodněných případech může Sněm ZaHRAdy projednávat rozhodnutí ředitele a
  žádat případně jejich zrušení/změnu;

vedoucí odboru vedení

 • kompletně řídí a kontroluje odbor vedení;
 • připravuje podklady pro jednání orgánů školy (Rada ŠPO, Školská rada) a zřizovatele, na
  vyzvání se účastní jednání těchto orgánů;
 • plní samostatné úkoly stanovené popisem práce.

pedagogický zástupce ředitele

 • kompletně řídí a kontroluje pedagogickou práci školy;
 • je garantem Montessori přístupu ve škole;
 • je v kontaktu se spřátelenými školami a organizacemi (MAP vzdělávání)
 • plní samostatné úkoly stanovené popisem práce.

vedoucí zájmového vzdělávání

 • kompletně řídí a kontroluje odbor zájmového vzdělávání (školní družinu, školní klub, kroužky a jiné neformální vzdělávání);
 • spolupracuje se zřizovatelem při pořádání komunitních akcí;
 • je v kontaktu a koordinuje činnost s dalšími spřátelenými organizacemi
  (LRKT Kalužníček, Inspiro, MAP vzdělávání);
 • plní samostatné úkoly stanovené popisem práce.

pedagogičtí pracovníci

 • určují společně se žáky konkrétní pravidla ve třídě;
 • podporuje se uplatňování jejich nadání/zkušeností i s jinými přístupy (intuitivní pedagogika, Hejného matematika apod.) v podmínkách Montessori zaměření;
 • očekává se aktivní zapojení do života komunity, jsou členy spolku Hnízdo (zřizovatele školy) a účastní se jednání orgánů, kterých jsou členem (minimálně Sněm ZaHRAdy a Členské schůze);
 • plní samostatné úkoly stanovené popisem práce a v rámci dalších přidělených úkolů (správa
  FCB účtu, vedení třídní knihy, apod.).

ostatní zaměstnanci

 • plní úkoly stanovené popisem práce;
 • podporuje se jejich aktivní zapojení do školy i mimo jejich primární zařazení, tak aby byli a cítili se součástí celku školy
 • jsou podporování, aby se stali rovněž členem komunity a spolku Hnízdo (zřizovatele školy).

 
Zastupitelnost zaměstnanců

V případě potřeby se vzájemně zastoupí pedagogičtí pracovníci.

V nezbytném rozsahu zabezpečujícím provoz školy zastoupí
administrativní pracovník ekonomku se supervizí Účetní kanceláře, případně
ekonomka administrativního pracovníka se supervizí statutárního zástupce
ředitele.

Ředitel zastoupí všechny vedoucí pracovníky. Statutární zástupce
ředitele zastupuje ředitele v plném rozsahu, vedoucí pracovníci pomáhají
zastupovat ředitele ve svém odboru.

 

Předávání a přejímání funkcí

Při odchodu zaměstnance nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti
může ředitel pověřit jiného zaměstnance převzetím agendy (třídy, funkce
výchovného poradce, fotografa apod.). Převzetí majetku a peněžních hotovostí se
provádí vždy písemně.

 

Kompetence zřizovatele (jeho orgánů) ve vztahu ke škole

1. Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání je zřizovatelem školy
se všemi právy a povinnostmi, které z toho plynou (stanovené zejména v §
129, § 12, odst. 5 školského zákona).

2. Hnízdo je otevřený spolek – požádat o členství může kdokoliv,
kdo projeví zájem a ztotožní se s účelem a cíli spolku. Členství ve spolku je
výrazně doporučováno (je téměř povinné) alespoň jednomu z rodičů žáka
zapsaného ve škole ZaHRAda a všem průvodcům školy. Všichni tak mohou ovlivňovat
chod školy v zásadních záležitostech a dostávat relevantní informace o
dění ve škole.

3. pravomoci jednotlivých orgánů:

ČLENSKÁ SCHŮZE

 • je nejvyšším orgánem spolku, zahrnuje všechny členy spolku
 • ve vztahu ke škole má následující pravomoci – po projednání na
  Sněmu ZaHRAdy činí zásadní jednání ve vztahu škole – vydává zřizovací listinu
  školské právnické osoby a rozhoduje o jejích změnách; volí, jmenuje a odvolává
  členy Rady školské právnické osoby, kteří nemusí být členy spolku; jmenuje
  ředitele/lku školské právnické osoby na návrh Rady školské právnické osoby;
  volí, jmenuje a odvolává část členů Školské rady

SNĚM ZaHRAdy

 • je poradním orgánem Členské schůze
 • právo hlasovat na Sněmu ZaHRAdy mají všichni rodiče, kteří mají
  svoje děti zapsané ve škole, pedagogové a žáci školy
 • rozhoduje o zásadních otázkách školy, u kterých byla stanovena
  nutnost souhlasu Sněmem – sídlo, resp. místo vzdělávání školy, základní
  pedagogické směřování školy, výše školného a obecné nastavení slev na školném,
  kritéria přijímaní nových žáků, počet žáků ve třídě
 • rozhoduje o všech důležitých záležitostech školy, pokud se
  nevyřeší v jiných orgánech (každý orgán se může na Sněm obrátit, pokud cítí, že
  řešená záležitost je tak důležitá, že je vhodné, aby vyjádřila svůj názor celá
  komunita)
 • ve výjimečných a odůvodněných případech se Sněm může vyjadřovat ke
  všem rozhodnutím jiných orgánů spolku i školy a žádat případně jejich
  zrušení/změnu

VÝBOR

 • výkonný, statutární orgán spolku, vykonává rozhodnutí Sněmu a
  Členské schůze
 • připravuje jednání Sněmu a Členské schůze, připravuje podklady pro
  jejich jednání a návrhy rozhodnutí
 • činí některá, zejména procesní rozhodnutí
 • je reprezentantem spolku ve vztahu ke škole (plní funkci
  zřizovatele ve vztahu ke škole v záležitostech, které nejsou vyhrazené
  Sněmu ZaHRAdy)
 • jeden člen Výboru je zároveň z titulu své funkce členem
  Školské rady a Rady ŠPO

DOZORČÍ RADA

 • kontrolní orgán – dohlíží na fungování spolku, naplňování právních
  povinností a jeho hospodaření
 • jeden člen je zároveň z titulu své funkce členem Rady ŠPO a
  rozpočtové skupiny školy

RADA ŠPO

 • pravomoci upravené v § 132 školského zákona
 • dohlíží na správné fungování a řádné hospodaření školy
 • udržuje kontakt a informovanost s městem (1 člen je radní pro
  školství) a poskytuje externí erudovanou zpětnou vazbu (1 člen je ředitel jiné
  školy)

ŠKOLSKÁ RADA

 • pravomoci upravené v § 167 a 168 školského zákona
 • dohlíží na reálné fungovaní školy, její pedagogickou koncepci, je
  spojníkem mezi rodiči a školou (při potížích, které nejsou individuálního
  charakteru, tlumočí zásadnější potřeby školy směrem k rodičům)

PRACOVNÍ SKUPINY

 • pro potřeby školy v jednotlivých oblastech se zřizují stálé,
  případně ad hoc pracovní skupiny
 • Sněm školy rozhodne o jejich složení, působnosti a pravomocech
 • stálé pracovní
  skupiny: rozpočtová, výběrová komise (pro výběr pedagogů)
 • ad hoc (na
  sestavení návrhu kritérií přijímaní nových žáků, hledání nových prostor pro
  školu, výběrové řízení na ředitele apod.)

Příloha č. 1 – Organizační schéma základní školy ZaHRAda