Oznámení o konání zápisu do 1. tříd

          Statutární zástupkyně ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola ZaHRAda, Riegrova 312, 666 01 Tišnov v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje, že: 

 Zápis k povinné školní docházce do základní školy ZaHRAda pro školní rok 2021/2022 proběhne v termínu od 7. 4. 2021 do 21. 4. 2021 bez osobní přítomností dětí ve škole.  

 Když to bude možné (zatím plánujeme v červnu 2021), proběhne pro přijaté děti motivační ZaHRAdní den“. Informace o této motivační části zápisu rodičům přijatých dětí včas poskytneme.  

 Pro školní rok 2021/2022 plánujeme přijmout 14 žáků vybraných podle následujících kritérií:  

Kritéria přijetí pro školní rok 2021/2022 

  • Sourozenec ve škole: 5 bodů za každého
  • sdílení alternativního pedagogického přístupu:  0-10 bodů

Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky je možné podat v souladu s § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů následujícími způsoby: 

  1. Poštou nebo vhozením do schránky školy (adresa: Riegrova 312, Tišnov 666 01), 
  2. Datovou schránkou (ID datové schránky: gma83sp), 
  3. Emailem s elektronickým podpisem na mailovou adresu: info@skolazahrada.cz
  4. Po domluvě osobně v kanceláři školy. Z důvodu protiepidemických opatření je tato možnost kancelář školy uzavřená a na osobním podání žádosti je nutné se předem domluvit s ředitelem na tel.: 603 179 039. 

 K žádosti o zápis dítěte prosím přiložte: 

  1. kopie nebo scan rodného listu dítěte/u cizinců kopie hlavní stánky cestovního pasu 

 Pokud chcete požádat o odklad plnění povinné školní docházky, přiložte: 

  1. vyplněnou žádost o odklad, 
  2. doporučující stanovisko školského poradenského zařízení, 
  3. vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Přehled termínů: 

Podávání přihlášek 

od 7. 4. 2021 do 21. 4. 2021 

Zaslání registračního čísla zákonnému zástupci 

do 23. 4. 2021 

Zveřejnění přijatých dětí 

do 30. 4. 2021 

Rozeslání rozhodnutí o nepřijetí 

do 7. 5. 2021 

 Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a možnost nahlédnutí do spisu po vydání rozhodnutí podle § 36 odst. 3 a § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možná po domluvě přes mailjana.ruzickova@skolazahrada.cz 

 

Na webových stránkách školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. 

Rozhodnutí o přijetí vydá ředitel školy do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a bude uložen v kanceláři školy. 

Pokud bude rodič požadovat tiskopis rozhodnutí o přijetí, bude mu vystaven stejnopis. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí škola doručí zákonnému zástupci dítěte poštou do vlastních rukou. Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává u ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

Potřebné formuláře jsou také ke stažení zde:

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení ke změnám v organizaci zápisu.  Budeme se na Vás a Vaše děti těšit při motivační části zápisu.