Oznámení o výsledcích zápisu

Č. j.: ZA 22/2021-3                                                                         V Tišnově dne 23. 4. 2021

Oznámení o výsledcích zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22

 

Statutární zástupkyně ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola ZaHRAda, Riegrova 312, 666 01 Tišnov v souladu s § 183, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění oznamuje výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech od 7. 4. 2021 do 21. 4. 2021 k základnímu vzdělávání od 1. září 2021. Výsledky řízení jednotlivých uchazečů jsou zveřejněny pod jim sdělenými registračními čísly.

1/2021

přijat/a

2/2021

přijat/a

3/2021

přijat/a

4/2021

přijat/a

5/2021

přijat/a

6/2021

přijat/a

7/2021

přijat/a

8/2021

přijat/a

9/2021

přijat/a

10/2021

přijat/a

11/2021

přijat/a

12/2021

přijat/a

13/2021

přijat/a

14/2021

přijat/a

15/2021

přijat/a

16/2021

přijat/a

V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jsou o výsledku řízení jednotlivých uchazečů rovněž vyhotovena písemná rozhodnutí. Zveřejněním seznamu obsahujícího výsledek jednotlivých řízení se v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. Zákonní zástupci si mohou stejnopis rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání vyzvednout po domluvě v kanceláři školy.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola ZaHRAda, Riegrova 312, Tišnov a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Mgr. Denisa Šauerová Štěpánková,

statutární zástupkyně ředitele školy