Povinně zveřejňované informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ

 
Název

Základní škola ZaHRAda

Důvod a způsob založení

Základní škola ZaHRAda byla založena v roku 2015 spolkem Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání. Byla zřízena za účelem poskytování základního a zájmového vzdělávání.

 
Organizační struktura

Organizační struktura vyplývá z přijatého Organizačního řádu ZŠ ZaHRAda

Kontaktní Spojení

Adresa: Riegrova 312, 66601 Tišnov

Mail: info@skolazahrada.cz (podatelna školy)

Tel.:    + 420 603 179 039 (ředitel školy)

ID datové schránky: gma83sp

Web stránky: http://www.skolazahrada.cz/

číslo účtu školy/kód banky: 2600852337/2010 (Fio banka, a.s.)

IČO: 03798798

RED_IZO: 691007586

DIČ: CZ03798798 – nejsme plátci DPH.

 
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola zejména jedná a rozhoduje:

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, v platném znění.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.

VYHLÁŠKY KE ŠKOLSKÉMU ZÁKONU:

– Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

– Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

– Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění.

– Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

– Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

 
Nejdůležitější dokumenty vydané školou:

– Školní vzdělávací program ZŠ ZaHRAda

– Školní řád ZŠ ZaHRada

– Provozní řád ZŠ ZaHRada

– Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ZŠ ZaHRAda

 
Žádosti o informace

můžete podat osobně v kanceláři školy, písemně na adresu školy, případně na mail podatelny: info@skolazahrada.cz.

Škola poskytne informace v souladu se žádostí nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Příjem stížností a dalších podání

Stížnosti můžete podat osobně v kanceláři školy, písemně na adresu školy, případně na mail info@skolazahrada.cz. Stížnost ústní se zaznamená a autorizuje, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.

Lhůty k vyřízení stížnosti:

        • stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
        • stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí školy lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, Tišnov (osobně, poštou, případně datovou schránkou) a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v kanceláři školy.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v kanceláři školy.