Schema organizační struktury

ŠKOLSKÁ RADA:

Školská rada  (ŠR) je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Školskou radu zřizuje zřizovatel – u nás tedy Hnízdo. 

Počet členů ŠR je u nás 6 (stanovuje zřizovatel). Třetinu tvoří zástupce rodičů, třetinu zástupce pedagogů a třetinu zástupci zřizovatele:

Zástupce rodičů:       Andrea Řídká (předsedkyně), andrea.ridka@skolazahrada.cz, 734 613 362

                                              Vanda Marečková, vanda.mareckova@seznam.cz, 734 830 185

Zástupce pedagogů:  Petr Okurka, petr.okurka@skolazahrada.cz, 604 742 884

                                                Pavel Sobek, pavel.sobek@skolazahrada.cz, 724 800 566

Zástupce zřizovatele:  Radka Kaclerová (Výbor – Hnízdo), rakaca@gmail.com, 775 649 418

                                                 Jirka Nešpor (Hnízdo), jiri.nespor@seznam.cz, 607 088 592

Členem ŠR nemůže být ředitel školy.

Funkční období – ze zákona 3 roky 

ŠR se snaží scházet cca 1x 6-8 týdnů. Minimum je 2x ročně.

§ 168

(1) Školská rada

  1. a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

A co je podstatné pro nás:

ŠR řeší aktuální záležitosti rodičů, pedagogů, ředitele, vše, co se týká vize školy, evaluace učitelů, koncepce školy, ŠVP…..(např. tablety ve škole, testování, množství a typ expedic, noc montessori, málo montessori,….). 

Pokud se vám nedaří uspokojivě řešit záležitost na úrovni rodič – pedagog (případně ještě dítě, ředitel), lze se i s tímto následně obrátit na ŠR (nebo pokud má záležitost přesah i na další trojročí, respektive celou školu)

...má pomáhat lepšímu vyladění ve vztahu rodič-pedagog-ředitel-děti.

ŠR může rozhodnout, že některé záležitosti jsou již na Velký sněm (jsou tak zásadní, že se nejedná již o výklad pravidel N-tera, ale jejich změna)

ŠR schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.

Hnízdo

Výbor Hnízda
Žáci
Dozorčí rada
Pedagogové
Členská schůze hnízda
Školaská Rada

Jabloň 

Třešeň 

Líska

Sněm ZaHRAdy

ZaHRAda

Ředitel
CoLibri
Rada Š.P.O

Zástupce rodičů:

Andrea Řídká (předsedkyně), andrea.ridka@skolazahrada.cz, 734 613 362

Vanda Marečková, vanda.mareckova@seznam.cz, 734 830 185

Zástupce pedagogů: 

Petr Okurka, petr.okurka@skolazahrada.cz, 604 742 884

 Pavel Sobek, pavel.sobek@skolazahrada.cz, 724 800 566

Zástupce zřizovatele:

Radka Kaclerová (Výbor – Hnízdo), rakaca@gmail.com, 775 649 418

Jirka Nešpor (Hnízdo), jiri.nespor@seznam.cz, 607 088 592