ZaHRAdní dvanáctero

ZaHRAdní dvanáctero

 1. Škola je místem vzájemného respektu a svobody

Počítáme s tím, že děti jsou naprosto jedinečné ve svých schopnostech, nadáních, snech a tužbách. Tuto jedinečnost respektujeme a podporujeme

rozvoj individuálních talentů. Děti se navzájem liší i tím, kolik svobody a odpovědnosti v danou chvíli unesou – některé děti potřebuji více stimulů a

nabídek, jiné více prostoru k vlastnímu zkoumání.

2. Škola je bezpečným prostorem

Učíme se rozlišování vlastního a cizího prostoru (obrazně i doslova), nastavování osobních hranic a respektování hranic toho druhého. Učíme se

pojmenovávat to, co se v nás odehrává, i to, jak s pocity a emocemi zacházet. Pravidelně vytváříme bezpečný prostor pro sdílení toho, co prožíváme,

co si přejeme, co nás zrovna zajímá či trápí. S emocemi pracujeme i průběžně v situacích, kdy přirozeně vyplouvají na povrch.

Snažíme se komunikovat otevřeně a nenásilně.

3. Děti mají vliv na obsah, tempo, způsob a hloubku svého učení.

Respektujeme to, že každé dítě potřebuje ke zvládnutí určité dovednosti jiné množství času a jiné podmínky.

Podporujeme učení, které je v souladu s vnitřní motivací dítěte. Jsme si vědomi toho, že toto učení je přirozené a efektivní.

Vedeme děti ke schopnosti směřovat a řídit své učení.

4. Učíme se životem, skutečnými situacemi na skutečných věcech.

Děti se mnohé ze základních dovedností mohou naučit jaksi mimochodem, pokud jsou dostatečně vystavovány reálným výzvám a zároveň jim jsme

nablízku s nabídkou pomoci. Snažíme se dávat prostor učení, které vyplývá ze skutečných situací, zároveň však využíváme i didaktické pomůcky a

učebnice.

Chceme dětem dopřát dostatek času k nejrůznějším pokusům i omylům. Ve škole, stejně jako v životě, jsou omyly přirozenou součástí lidského

hledání a nenahraditelným zdrojem informací.

5. Hodnocení není cílem, ale podpůrným prostředkem.

Velmi si ceníme samotného procesu učení či tvoření.Respekt k jedinečnosti pro nás znamená mimo jiné absenci univerzálního hodnocení.

Smyslem našeho způsobu hodnocení má být napomoci dítěti v růstu a pokroku v dané oblasti. Využíváme k tomu různých forem zpětné vazby,

popisného slovního hodnocení, přirozených důsledků a pravidelné společné i individuální reflexe. Neznámkujeme.

6. Škola je místem pro všestranný rozvoj člověka a pro spolupráci.

V naší škole podporujeme všechny stránky člověka – jeho duševní, mentální, tělesný a sociální rozměr.

Rozvíjíme paměť, logiku, kritické myšlení, umělecké vyjádření, schopnost empatie a komunikace, práce s tělem, praktické dovednosti i řemeslnou

zručnost.

Spontánní hru dětí považujeme za přirozený a účinný způsob učení.

Podporujeme děti ve vzájemné spolupráci, kdy každý přináší svůj díl a tím obohacuje celek.

7. Průvodci aktivně vytvářejí podnětné prostředí.

Učitele v naší škole nazýváme průvodce, protože jejich role je především provázet děti procesem učení – podporovat vzniklé zájmy, otevírat dětem

různé pohledy na svět a vzájemné souvislosti. Průvodci spoluvytváří dlouhodobou koncepci vzdělávání, připravují pro děti nabídku činností, vymýšlí

témata společných projektů a zároveň dávají prostor tomu, co vychází z dětí samotných.

8. Jsme otevření různým přístupům ke vzdělávání, které sebou přináší současný svět.

Při tvorbě konkrétních aktivit se inspirujeme Montessori, Waldorfskou a Intuitivní pedagogikou. Využíváme prvků kritického myšlení, badatelské

výuky, kooperativního učení, projektového učení a při tom všem dáváme velký prostor dětem pro jejich vlastní nápady a projekty. Velkou inspirací

jsou nám demokratické školy.

Spolupracujeme s jinými školami a institucemi, navázané vztahy umožňují vzájemný rozvoj a obohacení.

9. Děti jsou ve škole ve věkově rozmanité skupině.

Podobně jako trávíme život mezi lidmi různého věku, jsou děti v naší škole ve věkově smíšených třídách, čímž vytváříme přirozené prostředí, kde

děti navzájem těží z věkové rozmanitosti.

10. Příroda a kontakt s ní jsou důležitou součástí života školy.

Jsme přesvědčeni, že pobyt v přírodním prostředí je pro děti zdravý a inspirativní. Příroda podporuje dětskou fantazii, svobodné tvoření, bádání a

zkoumání. Pobyt v přírodě vede děti k citlivějšímu vnímání jejích zákonitostí a ohleduplnějšímu chování a respektu vůči ní.

Sebelépe vybavená učebna nemůže plnohodnotně nahradit přírodní prostředí a reálný svět.

11. Rodiny dětí jsou nedílnou součástí školy.

Rodiče spoluvytvářejí atmosféru i samotné dění ve škole. Mohou nabídnout ostatním nahlédnutí do své profese či zájmů nebo se jednoduše účastnit

školního dne se svými dětmi. Podílí se na veškerém životě školy včetně slavností, exkurzí a výletů. Mnohé z programů školy jsou otevřené i

přítomnosti sourozenců, prarodičů nebo přátel.

12. Jsme součástí celku.

Cítíme se být součástí místní i globální komunity, součástí lidské společnosti. Vedeme sebe i děti k ohleduplnému a zodpovědnému přístupu vůči

prostředí, které nás obklopuje. Toto prostupuje obsahem vzdělávání i běžným chodem školy.

Aktivně se zapojujeme do veřejného života našeho města i širšího okolí.